ساختمان های چند طبقه

بتن مسلح (بتن الیافی)

ساختمان های چند طبقه (عرشه فولادی)

صنعت ساختمان یکی از مهمترین صنایع در حال توسعه در جهان امروز است و با پیشرفت علم و فن آوری روش ساخت سازه ها از روش های مرسوم و سنتی به سمت شیوه مدرن و مطمین در حال تغییر است.

یکی از جدیدترین تکنولوژی های ساختمان استفاده از الیاف تقویت بتن بجای آرماتور در سقف های ساختمان مانند ساختمان های عرشه فولادی است.

مزایای استفاده از الیاف بجای آرماتور در چنین بناهایی به شرح ذیل است :