معدن

معدن

الیاف کوالا را می توان در زیر ساخت های معدن نیز جایگزین و یا مکمل تقویتی مش بندی سنتی نمود که با پاشش خشک و یا مرطوب سبب افزایش مقاومت در مقابل ریزش سنگ ریزها و بهبود عملکرد مقاومت بتن می شود. وجود این الیاف در بتن سبب مقاومت در برابر ضربه و افزایش تحمل خستگی نیز می شود. همچین کاربردی آسانتر و سریعتر دارد.